Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Intelligentiebepaling

678 werkt met de Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsdoeleinden (NIO - 2004). De NIO is geschikt voor groep 8 basisonderwijs en voor de eerste drie leerjaren in het voortgezet onderwijs. Voor elke afnamemaand zijn normen ontwikkeld. In de normering is ook de praktijkschoolleerling opgenomen. De RVC vindt de NIO voor pro-leerlingen minder geschikt. Daar is wel wat voor te zeggen maar als een leerling wordt aangemeld voor het vmbo met of zonder leerwegondersteuning is de NIO het geschiktste groepsgewijs afneembare IQ-instrument. Voor praktijkschoolleerlingen is er geen geschikte intelligentietoets. Altijd moeten pro-leerlingen bewijzen dat ze de toetsen niet kunnen maken. Zouden ze dat wel kunnen dan zijn ze zeker toelaatbaar binnen het vmbo.

678 geeft scholen voor voortgezet onderwijs het instrument in eigen hand. Na een training/afname-instructie verzorgd door 678, nemen uw eigen leerkrachten de toets af. De eindverantwoordelijkheid berust op deze wijze bij onze bevoegde deskundigen. Na het onderzoek stuurt u de toetsformulieren per post naar 678. U heeft de resultaten binnen acht werkdagen op tafel maar meestal zijn we een stuk sneller. Op deze wijze staat het instrument altijd tot uw beschikking. Als na of voor een rapportvergadering er behoefte blijkt aan aanvullende informatie om op- of afstroombeslissingen te nemen, kunt u met eigen menskracht een afnamemoment bepalen. Na de aanloopkosten voor instructie en onderzoeksmateriaal, betaalt u per IQ-rapportage 40,00 euro (exclusief invulblad 4,00 euro, prijspeil augustus 2018).


Sociaal Emotionele problematiek

SE-onderzoek voor RVC-gebruik is alleen noodzakelijk voor leerlingen die didactisch voldoen aan RVC-criteria maar een IQ hoger dan 90 hebben. Voor deze leerlingen, dat zullen er relatief weinig zijn, kan 678 een SE-verklaring opstellen.

Aan de basis daarvan ligt de NPV-J (Junior Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst) of de LMT (Leer Motivatie Test) die door de leerling wordt ingevuld. 

Een SE-verklaring wordt alleen opgesteld als er sprake is van leerbelemmerende problematiek die blijkt uit de afgenomen instrumenten en de gegevens uit het onderwijskundig rapport van de basisschool.
Als geen SE-rapport wordt opgesteld, worden alleen de deelonderzoeken en werkzaamheden in rekening gebracht. 678 kan het gehele traject voor u verzorgen.

De kosten van een SE-verklaring zijn afhankelijk van de gekozen instrumenten en de wijze waarop afname georganiseerd wordt. Neemt u contact met ons op als u hierover meer wilt weten.