Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Dyslexie

Drempelonderzoek ouders

Drempelonderzoek en Ouders

Alleen scholen en professionele bureaus kunnen het Drempelonderzoek afnemen. Omdat de toetsen niet (zoals bij de Cito Eindtoets) elk jaar opnieuw gemaakt worden, is het toetsmateriaal niet beschikbaar op deze site. Het Drempelonderzoek heeft in elke toets vragen opgenomen die beginnen op of zelfs onder het niveau van een leerling in groep 5 van de basisschool en ook vragen die voor een leerling in groep 8 heel pittig zijn.

Didactische leeftijds equivalent (dle)

De toetsen voor technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zijn vervolgens door leerlingen in de groepen 5 t/m 8 gemaakt. De dle (didactische leeftijds equivalent) geeft het niveau van de leerling aan. Een dle van 45 betekent dat een middelste leerling die in de maand januari in groep 7 de toets maakt deze scores behaalt. Vanaf september in groep 3 tellen we de maanden (10 per leerjaar) die de leerlingen taal- en rekenles krijgen. Een leerling in januari in groep 8 heeft 55 maanden les gekregen (didactische leeftijd) en als de dle dan 45 is, is er sprake van een leerachterstand. Dat is niet alarmerend, want volgens deze systematiek loopt ruim 40% van alle leerlingen achter, net zoals er ook 40% is die “voor” loopt op de gemiddelde leerling. Als de achterstand groter is dan 25%, dan spreekt de minister van een achterstand waarbij extra zorg misschien noodzakelijk is.

De bekostigingsystematiek van leerlingen die extra aandacht nodig hebben is met ingang van 1 augustus 2015 veranderd. Scholen (samenwerkingsverbanden) krijgen een budget en kunnen zelf regels vaststellen op welke wijze deze gelden binnen de scholen worden ingezet.

Schoolverlatersadvies

We houden nauwkeurig bij naar welke leerweg leerlingen met een bepaald niveau verwezen worden. Zo wordt het mogelijk om te kijken binnen welke leerweg een leerling (op didactisch niveau) het beste geplaatst kan worden. Op het rapportageblad van het Drempelonderzoek wordt dat grafisch helder in beeld gebracht. Het Drempeladvies geeft een richting aan. Op basis van het profiel, soms kan een leerling het één beter dan het andere, maar meer nog op basis van de bevindingen van de jaren op de basisschool, kan het uiteindelijke advies van de school hoger of lager uitvallen. Het Drempelonderzoek heeft dezelfde voorspellende waarde als voorheen de Cito Eindtoets deze had.