Open main menu

Drempelonderzoek en Ouders

Alleen scholen en professionele bureaus kunnen het Drempelonderzoek afnemen. Omdat de toetsen niet (zoals bij de Cito Eindtoets) elk jaar opnieuw gemaakt worden, is het toetsmateriaal niet beschikbaar op deze site, het materiaal kan niet gekocht worden door particulieren. Het Drempelonderzoek heeft in elke toets vragen opgenomen die beginnen op of zelfs onder het niveau van een leerling in groep 5 van de basisschool en ook vragen die voor een leerling in groep 8 heel pittig zijn.

Scoring van het Drempelonderzoek

De toetsen voor technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zijn tijdens het normeringsonderzoek door leerlingen in de groepen 5 t/m 8 en klas 1 vo gemaakt. Hieruit worden verschillende schalen gemaakt.
De DQ-schaal waarbij alle leerlingen in een normeringsperiode samen een schaal vormen met een gemiddelde van 100 en een standaardafwijking van 15. Deze schaal wordt gemaakt per toetsonderdeel. De totale schaal (QGM) ontstaat via een gewogen gemiddelde van de onderdelen taalvorming, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen, deze heeft een standaardafwijking van 12,5.
De dle (didactische leeftijds equivalent) geeft het niveau van de leerling aan in een andere schaal die loopt van ongeveer 10 tot maximaal 60. Een dle van 45 betekent dat een middelste leerling die in de maand januari in groep 7 de toets maakt deze scores behaalt. Vanaf september in groep 3 tellen we de maanden (10 per leerjaar) die de leerlingen taal- en rekenles krijgen. Een leerling in januari in groep 8 heeft 55 maanden les gekregen (didactische leeftijd) en als de dle dan 45 is, is er sprake van een leerachterstand. Dat is niet alarmerend, want volgens deze systematiek loopt ruim 40% van alle leerlingen achter, net zoals er ook 40% is die “voor” loopt op de gemiddelde leerling. Als de achterstand groter is dan 25%, dan spreekt de minister van een achterstand waarbij extra zorg misschien noodzakelijk is.
De bekostigingsystematiek van leerlingen die extra aandacht nodig hebben is met ingang van 1 augustus 2015 veranderd. Scholen (samenwerkingsverbanden of besturen) krijgen een budget en kunnen zelf regels vaststellen op welke wijze deze gelden binnen de scholen worden ingezet. Vaak wordt het Drempelonderzoek ingezet als een onafhankelijk instrument voor het in kaart krijgen van leerlingenzorg.

Schoolverlatersadvies

Het Drempeladvies geeft door methode onafhankelijk onderzoek een didactisch leerlingprofiel met een advies voor een leerweg. We houden nauwkeurig bij naar welke leerweg leerlingen met een bepaald niveau verwezen worden. Zo wordt het mogelijk om te kijken binnen welke leerweg een leerling (op didactisch niveau) het beste geplaatst kan worden. Op het rapportageblad van het Drempelonderzoek wordt dat grafisch helder in beeld gebracht en in de leeswijzer is meer informatie te vinden, zie de downloadpagina [LINK]. Het Drempelonderzoek heeft dezelfde voorspellende waarde als voorheen de Cito Eindtoets had (de Cito van voor 2015).
Het advies van het Drempelonderzoek kan gebruikt worden bij de aanmelding naar een vo-school. Maar het uiteindelijke schoolverlatersadvies van de school ontstaat op basis van het profiel (wat voor een leerling is het) en op basis van de jarenlange bevindingen op de basisschool door bijvoorbeeld het leerlingvolgsysteem. Zo kan het uiteindelijke advies van de school hoger of lager uitvallen.

Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • Sharepoint

  • Onderzoek mei-juni

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.