Open main menu

Wat is het Drempelonderzoek?

Met vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij.
In de rapportage van het Drempelonderzoek worden de scores op verschillende manieren op een rij gezet en vergeleken (didactisch profiel):

  1. De behaalde scores worden omgezet naar een Didactisch Quotient (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode de toets maakten mogelijk wordt. Het Drempelonderzoek werkt met 3 perioden: september/oktober, november/december en januari/februari.

  2. Ook worden de scores vertaald naar didactische leeftijdsequivalenten (dle) waarmee de scores vergeleken worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht. Het dle is geldig van groep 5 t/m 8, 1e klas VO en Pro klas 1 t/m 4.

  3. Scores van leerlingen worden afgezet tegen scores van leerlingen in het voortgezet onderwijs en vergeleken met scores van vwo, havo, (gemengd)theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht wel of niet met leerwegondersteuning en leerlingen uit het praktijkonderwijs.

Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald naar een plaatsingsadvies op basis van een "veilige" plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen.

Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor de overgang naar het gehele voortgezet onderwijs, inclusief praktijkonderwijs. De toets is voor alle schoolverlaters bruikbaar en richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling. Het Drempelonderzoek wordt voornamelijk gebruikt in groep acht en klas 1 vo. We raden gebruik in groep 7 alleen aan voor leerlingen die mogelijk naar het voortgezet onderwijs gaan.

Overzicht gebruik Drempelonderzoek

Groep 7 Het Drempelonderzoek kan gebruikt worden voor leerlingen uit groep 7 die de school gaan verlaten, gebruik in hele groepen raden we af. In groep 7 is de DLE geldig, maar het DQ en Advies geven alleen een indicatie van plaatsingsadvies. In 2022 zoeken we wel scholen die willen meedoen met een normeringsonderzoek Groep 7 in de maanden maart-juni.

Groep 8

Het Drempelonderzoek is met het DQ en Advies voor de maanden september tot en met februari genormeerd. Het Drempelonderzoek geeft in heel groep 8 een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand.
Klas 1 VO Het Drempelonderzoek geeft in 1 VO een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand. Bij afname in 1 VO geven het DQ- en Advies een indicatie van plaatsingsadvies.
Pro klas 1 t/m 4 Het Drempelonderzoek geeft voor gebruik in deze doelgroep een geldig DLE wat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand.

 

Gebruik in het basisonderwijs

Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als adviesinstrument. Het is een onafhankelijk en degelijk onderdeel van het schoolverlatersadvies dat (door de school) gegeven wordt aan de leerling.
In verschillende regio’s wordt het onderzoek al in de maanden september en oktober door leerlingen in groep acht gemaakt. Het zwaartepunt van de afname ligt tussen herfstvakantie en Kerst. In de advisering wordt leerwinst in de loop van het jaar meegenomen. In februari is er een hoger aantal goed nodig voor een havo-advies dan in de maand september of oktober.

Gebruik in het voortgezet onderwijs

Het Drempelonderzoek wordt gebruikt door scholen voor voortgezet onderwijs in de maanden voor de zomervakantie om aangemelde leerlingen vanuit het basisonderwijs zorgvuldiger te kunnen plaatsen. Er zijn ook scholen die in de maanden september tot november de prestaties van de binnengestroomde eersteklassers via het Drempelonderzoek in kaart brengen.

Leerachterstand

Het Drempelonderzoek 678 Drempelonderzoek 678 en 7e versie 2017, staan op de lijst van preferente toetsen die gebruikt mogen worden voor indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Voorheen werd het Drempelonderzoek gebruikt bij aanmelding van leerlingen voor een beschikking leerwegondersteuning of praktijkonderwijs bij een Regionale Verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (RVC). Per 1 januari 2016 is de RVC opgeheven. Samenwerkingsverbanden gebruiken voor leerlingen met een zorgindicatie veelal dezelfde criteria als voorheen. Op onze rapportage is de term RVC-criteria vervangen door leerachterstand. Het Drempelonderzoek laat duidelijk zien of er voldaan wordt aan de criteria voor indicatie lwoo en pro.

Ontstaan

Het Drempelonderzoek is vanaf 1985 ontstaan uit de verwijzingssystematiek van een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo-lom). In 1994 is dit onderzoek geschikt gemaakt voor afname bij grotere groepen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de jaren 1997 tot en met 2006 en recentelijk in 2015-2017 (Zevende versie) zijn de toetsen vernieuwd; de taalonderdelen in samenwerking met Cor Aarnoutse, hoogleraar Nederlands vakgroep Onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen.

 

Nieuws

  • Zevende versie 2017

  • AVG

  • Sharepoint

  • Onderzoek mei-juni

  • Dyslexie

We use cookies
Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren. U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.