Wat is het Drempelonderzoek?

Het Drempelonderzoek is een didactisch onderzoek met de onderdelen technisch lezen, taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen. De prestatie van een leerling die het onderzoek maakt wordt zowel vergeleken met prestaties die op de basisschool geleverd worden, als met prestaties van groepen leerlingen die naar leerwegen binnen het voortgezet onderwijs of naar het praktijkonderwijs verwezen worden. In de rapportage van het Drempelonderzoek worden de scores op verschillende manieren op een rij gezet en vergeleken (didactisch profiel):

  1. De behaalde scores, het aantal goed, worden omgezet naar de normscore Didactisch Quotiënt (DQ). We werken met 4 normgroep perioden. Groep 7: maart/juni. Groep 8: september/oktober, november/december en januari/februari.
  2. Met de DQ-scores behaald op de toetsen taalverzorging, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen of taalverzorging, begrijpend lezen en rekenen berekenen we de score: gewogen gemiddelde (QGM).
  3. De scores worden omgezet naar didactische leeftijdsequivalenten (dle) waarmee de scores vergeleken worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht. Het dle is geldig van groep 5 t/m 8, 1e klas VO en Pro klas 1 t/m 4.
  4. Om aan te geven hoe de leerling presteert in vergelijking met de leerlingen die een schooladvies krijgen binnen praktijkonderwijs, basis, kader, theoretisch, havo en vwo, worden de behaalde scores, aantallen goed per domein en de QGM per onderwijsniveau omgezet in stanines (9-puntsschaal).
  5. De scores worden omgezet naar een IV-schaal. Dit is een schaal die veel wordt gebruikt in leerlingvolgsystemen binnen het onderwijs.
  6. De scores voor de toetsen taalverzorging, begrijpend lezen en rekenen worden omgezet naar referentieniveaus.

Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald naar een plaatsingsadvies op basis van een "veilige" plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen.

Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor de overgang naar het gehele voortgezet onderwijs, inclusief praktijkonderwijs. De toets is voor alle schoolverlaters bruikbaar en richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling. Het Drempelonderzoek wordt afgenomen in hele groepen zeven, acht en klas 1 vo. Daarnaast wordt het Drempelonderzoek ook veelal individueel afgenomen. Voor het volledige doelgroepen overzicht: klik hier

Overzicht gebruik Drempelonderzoek

Groep 7 Vanaf schooljaar 2023-2024 is het mogelijk om het Drempelonderzoek met hele groepen 7 af te nemen, in de periode maart-juni. Deze normering is gericht op leerlingen die nog een jaar op de (reguliere) basisschool blijven maar al voor de zomervakantie en pre-schooladvies van de school krijgen.Voor leerlingen uit groep 7 die schoolverlater zijn gebruiken we de normering van groep 8 september-oktober, november-december, januari-februari. Het Drempelonderzoek geeft een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand.
Groep 8 Het Drempelonderzoek is met het DQ en Advies voor de perioden september-oktober, november-december, januari-februari genormeerd. Het Drempelonderzoek geeft voor alle maanden in groep 8 een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand, hierdoor kan het Drempelonderzoek het gehele schooljaar worden afgenomen.
Klas 1 VO Het Drempelonderzoek geeft in 1 VO een geldig DLE dat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand. Bij afname in 1 VO geven het DQ- en Advies een indicatie van plaatsingsadvies.
Pro klas 1 t/m 4 Het Drempelonderzoek geeft voor gebruik in deze doelgroep een geldig DLE wat gebruikt kan worden voor bepaling van een eventuele leerachterstand.

Zie hier: een volledig overzicht van doelgroepen

Gebruik in het basisonderwijs

Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs gebruikt als adviesinstrument. Het is een onafhankelijk en degelijk onderdeel van het schoolverlatersadvies dat (door de school) gegeven wordt aan de leerling.

In verschillende regio’s wordt het onderzoek eind groep 7 of in groep 8 in de maanden september en oktober door leerlingen van een hele groep gemaakt. Het zwaartepunt van de afname ligt tussen herfstvakantie en Kerst. In de advisering wordt leerwinst in de loop van het jaar meegenomen. In februari is er een hoger aantal goed nodig voor een havo-advies dan eind groep 7 of in de maand september groep 8.

Gebruik in het voortgezet onderwijs

Het Drempelonderzoek wordt gebruikt door scholen voor voortgezet onderwijs in de eerste maanden van het schooljaar en in sommige gevallen al voor de zomervakantie om aangemelde leerlingen vanuit het basisonderwijs zorgvuldiger te kunnen plaatsen of voor onderzoek zorgindicatie. Voor een nieuw normeringsonderzoek in VO1 zoeken we scholen die het Drempelonderzoek willen afnemen in alle eerste klassen pro-vwo.

Leerachterstand

De toetsen van het Drempelonderzoek 7e versie, staan op de lijst van preferente toetsen die gebruikt mogen worden voor indicatiestelling voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Voorheen werd het Drempelonderzoek gebruikt bij aanmelding van leerlingen voor een beschikking leerwegondersteuning of praktijkonderwijs bij een Regionale Verwijzingscommissie voortgezet onderwijs (RVC). Per 1 januari 2016 is de RVC opgeheven. Samenwerkingsverbanden gebruiken voor leerlingen met een zorgindicatie veelal dezelfde criteria als voorheen. Op onze rapportage is de term RVC-criteria vervangen door leerachterstand. Het Drempelonderzoek laat duidelijk zien of er voldaan wordt aan de criteria voor indicatie lwoo en pro.

Ontstaan

Het Drempelonderzoek is vanaf 1985 ontstaan uit de verwijzingssystematiek van een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo-lom). In 1994 is dit onderzoek geschikt gemaakt voor afname bij grotere groepen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. De taalonderdelen zijn ontstaan in samenwerking met Cor Aarnoutse, hoogleraar Nederlands vakgroep Onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen. In de jaren 1997, 2001, 2004, 2006, 2010 en recentelijk in 2017 (Zevende versie) zijn de toetsen inhoudelijk vernieuwd. In 2023 is de handleiding van de 7e versie herzien, de toetsen zijn inhoudelijk hetzelfde gebleven.

 

Zwaaiende poppetjes