Nieuws

  • Drempeldigitaal

  • eindtoets 2017

  • 5e versie 2010

  • XFS

  • Inspectie

Drempelonderzoek algemeen

Drempelonderzoek

 

Door middel van vijf toetsen op het gebied van technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen zetten de onderzochte leerlingen zichzelf per onderdeel in een rij. De behaalde scores worden uitgedrukt in een Didactisch Quotient (DQ) waarmee een vergelijking met leerlingen die in dezelfde periode te toets maakten mogelijk wordt. Ook in didactische leeftijdsequivalenten (dle) waarmee de scores vergeleken worden met die van basisschoolleerlingen in de groepen vijf tot en met acht.

Met behulp van een plaatsbepalingsformulier worden de individuele scores van leerlingen vergeleken met scores van havo/vwo-leerlingen, praktijkschoolleerlingen en leerlingen in de vmbo-leerwegen; gemengd-theoretisch, basis- en kaderberoepsgericht, wel of niet met leerwegondersteuning. Het didactisch profiel van de leerling wordt vertaald in een plaatsingsadvies op basis van een "veilige" plek voor de leerling. Een leerling is veilig als ongeveer een kwart van de leerlingen in zijn omgeving minder weten/kunnen. Het Drempelonderzoek is een goed differentiatie-instrument voor het gehele voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs. Vanaf augustus 2006 wordt er ook onderscheid gemaakt tussen de leerwegen havo en vwo. De toets is zo voor alle schoolverlaters bruikbaar. De test richt zich alleen op het didactisch presteren van de leerling.

Gebruik in het basisonderwijs.

Het Drempelonderzoek wordt binnen het basisonderwijs gebruikt als adviesinstrument. Vanaf 2016 is het geen eindtoets meer.

Het Drempelonderzoek is niet gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. In enkele regio’s wordt het onderzoek al in de maanden september en oktober door leerlingen in groep acht gemaakt. Het zwaartepunt van de afname ligt tussen herfstvakantie en Kerst. In de advisering wordt leerwinst in de loop van het jaar ingecalculeerd. In februari is er een hoger aantal goed nodig voor een havo-advies dan in de maand september of oktober.

Gebruik in het voortgezet onderwijs

Het Drempelonderzoek wordt gebruikt door scholen voor voortgezet onderwijs in de maanden voor de zomervakantie om aangemelde leerlingen vanuit het basisonderwijs zorgvuldiger te kunnen plaatsen. Er zijn ook scholen die in de maanden september tot november de prestaties van de binnengestroomde eersteklassers via het Drempelonderzoek in kaart brengen.

Leerachterstand

Het Drempelonderzoek 678, 5e versie 2010, staat op de lijst van preferente toetsen die voorheen gebruikt werd bij aanmelding van leerlingen voor een beschikking leerwegondersteuning of praktijkonderwijs bij een Regionale Verwijzingscommissie voortgezet onderwijs.

Per 1 januari 2016 is de RVC opgeheven. Samenwerkingsverbanden gebruiken voor leerlingen met een zorgindicatie veelal dezelfde criteria als voorheen. Op onze rapportage blijft de term RVC-criteria nog even in gebruik. 

Per 1 augustus 2017 wordt de vijfde versie vervangen door de zevende versie. De tussenliggende zesde versie is gebruikt om de vernieuwde toets te normeren. 

Ontstaan

Het Drempelonderzoek is vanaf 1985 ontstaan uit de verwijzingssystematiek van een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo-lom). In 1994 is dit onderzoek geschikt gemaakt voor afname bij grotere groepen leerlingen binnen het voortgezet onderwijs. In de jaren 1997 tot en met 2006 zijn de toetsen geheel vernieuwd; de taalonderdelen in samenwerking met Cor Aarnoutse, hoogleraar Nederlands vakgroep onderwijskunde Katholieke Universiteit Nijmegen. De toetsen zijn landelijk genormeerd.

In 2009 is het Didactisch Quotiënt ingevoerd.